Rapportage over radio-uitzendingen mediaproject ‘Vaderschap’ 

26 dec. 2014

 ‘Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid en de laatste twee groeien waar de eerste heerst’.  Jan ligthart, pedagoog en onderwijsvernieuwer (1859-1916)

Voorbeeldfoto’s, te verwerken in de rapportage.

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

Inleiding ‘Vaderschap’

In Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is de laatste jaren veel aandacht voor het onderwerp  Vaderschap. Dit stadsdeel kent een relatief hoog aantal één oudergezinnen (51%). Dit zijn veelal alleenstaande moeders met kinderen uit de diverse multiculturele groepen. De biologische vader is daarbij vaak niet in beeld of is hier weinig contact mee om allerlei redenen. De afwezigheid van vaders kan ingegeven zijn door echtscheiding (1 op 3 relaties), overlijden of bijvoorbeeld detentie.

In het dagelijkse gezinsleven is de afwezigheid van de vader voor het kind een groot gemis en kan sociaal-emotionele gevolgen hebben bij het opgroeien.

Het is daarom noodzakelijk dat er meer aandacht komt voor de rol en positie van vaders en in het bijzonder van afwezige vaders. Door expliciet aandacht te schenken aan vaderschap wordt gepoogd het onderwerp bespreekbaar te maken en een bewustzijn te creëren bij de luisteraars en bewoners over de nut en noodzaak van de rol van (afwezige) vaders in het belang van hun kinderen.

Opdracht Stadsdeel Zuidoost

In het najaar van 2014 heeft Stadsdeel Amsterdam Zuidoost daartoe aan Holistic-Approach de opdracht gegeven om het thema Vaderschap via een mediaproject bespreekbaar te maken. SaVo heeft al eerder ervaring opgedaan met het bespreekbaar maken van het onderwerp Vaderschap door themabijeenkomsten en tv-uitzendingen in 2013.

Naar aanleiding van de opdracht heeft Holistic-Approach tussen  11 september en 18 december 2014,  7 radio-uitzendingen verzorgd via radio Sunrise FM. De uitzending werd uitgezonden op een vast tijdstip op donderdagen tussen 17.00 en 18 uur op kabel 99.9 in Noord Holland.

Daarnaast wordt tevens aandacht besteedt aan hetzelfde onderwerp via de lokale tv uitzendingen via Salto 2.

Voorafgaande aan de radio-uitzendingen hebben Shanta Bhikharie en twee leden van SaVo een training gevolgd in Zuidoost over het onderwerp Vaderschap, hieraan participeerden ook andere multiculturele organisaties uit dit stadsdeel.

Mediaproject ‘Vaderschap’

Er is gekozen om het project via de inzet van media vorm te geven. Het onderwerp op deze manier onder de aandacht brengen van het publiek heeft namelijk meerdere voordelen:

  • Het is een bekend medium voor de doelgroep,  modern en eigentijds.

  • Radio is laagdrempelig: mensen hoeven de deur niet uit, het kan overal ontvangen worden Groot bereik, via de kabel te beluisteren in de randstad en online overal, met name  in de randstad en de grote vier steden wordt radio Sunrisefm actief beluisterd,

  • Er is interactief mogelijk met luisteraars, zij kunnen inbellen (desgewenst anoniem) voor vragen en adviezen aan (ervarings)deskundigen. Verder kunnen luisteraars ook onderling op elkaar reageren. Tot slot bestaat de mogelijkheid om, gedurende de uitzending, met de studio te chatten via mail.

Doel

Via radio-uitzendingen wordt het onderwerp  Vaderschap bespreekbaar gemaakt bij de doelgroepen. Door meer bewustwording over het belang van de rol van (afwezige) vaders in de opvoeding wordt getracht vaders actiever te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. In de uitzending geven (ervarings)deskundigen daartoe concrete handvatten aan vaders en hun gezinnen aan de hand kennis en voorlichting, praktijkvoorbeelden en het interactief beantwoorden van vragen van de luisteraars. Daarnaast hebben de luisteraars de mogelijkheid om op elkaar te reageren en leren ook van elkaars ervaringen.

Doelgroep 

Middels de radio-uitzendingen via radio Sunrisefm worden Surinaams-Hindostaanse, Indiase en Pakistaanse mannen en hun gezinnen bereikt.

Samenwerkingspartners

Dit mediaproject ‘ Vaderschap’ is in opdracht van stadsdeel Zuidoost uitgevoerd door

Holistic-Approach in samenwerking met radio Sunrisefm, stichting SaVo  en TriDiversity.

Inhoud radio-uitzendingen

In essentie gaat het om de verschillende rollen van de man. In dit project is de specifieke rol van man als vader uitgelicht. Vaderschap is veelzijdig, het kent vele vormen en aspecten. In de zeven radio-uitzendingen is  ingegaan op de heel diverse deelonderwerpen die de verschillende kanten belichten van het thema Opvoeding en Vaderschap.

In de eerste uitzending is ingegaan op de vraag ‘Wat is opvoeding?’. De luisteraars kregen uitleg en voorbeelden van functionele- ,  emotionele- en intentionele opvoeding.

In de tweede uitzending is het onderwerp vaderschap uit de doeken gedaan. Wat komt daarbij kijken en het belang van de rol van de man als vader, naast een moeder.

In de derde uitzending stond de emotionele ontwikkeling van kinderen centraal. Wat kan de vader hierin betekenen? Het belang dat vader ook affectie en aandacht tonen voor hun kinderen. Niet voor alle mannen is dat vanzelfsprekend, zeker als zij dat in hun eigen opvoeding niet meegekregen hebben.

In de vierde uitzending stonden wij stil bij de culturele factoren die een rol spelen in het gezin. Wat zijn normen en waarden en hoe beïnvloedt dit de opvoeding die vader vorm geeft in het gezin? Een belangrijk thema bij bi-culturele gezinnen met kinderen die in Nederland opgroeien.

Uitzending vijf was geheel gewijd aan de afwezigheid van vaders in gezinnen. Dit kan meerdere oorzaken hebben namelijk  onbekend van de vader, een echtscheiding, detentie of overlijden. Met name het belang van de rol van een vader op afstand is onderstreept. In de uitzending is aandacht besteedt waarom en hoe vader dit zo goed mogelijk kunnen invullen. Er is daarbij ingegaan op de reacties en de eigen ervaringen van het luisterpubliek.

In de zesde uitzending ging het over het fenomeen nieuw-samengestelde gezinnen. Dit zijn gezinnen waarbij partners elkaar ontmoeten met kinderen uit een eerdere relaties. Vandaag de dag is dat een actueel thema. Wat betekent dit voor het gezin, de opvoeders en hun kinderen. Wat is de rol van de biologische- en stiefvader. Wat moet je wel en juist niet doen? En actueel en herkenbaar thema. De luisteraars belden en reageerden met hun voorbeelden. Er zijn tips en adviezen op maat gegeven.

In de zevende en laatste uitzending is een resumé gehouden. Alle deelonderwerpen van de vorige uitzending passeerden het revue, het luisterpubliek werd daarna in de gelegenheid gesteld voor laatste tips en vragen. Hiermee werd de serie uitzendingen afgesloten.

Elke uitzending kende een gastspreker. Dit waren (ervarings)deskundigen uit heel diverse velden.  Sommigen zijn daarbij zelf vaders en/of professionals die werken met kinderen, multiculturele jongeren, mannen cq. vader en hun gezinnen. De professionele achtergrond was onder andere pedagoog, therapeut, jongerenwerker, medewerker jeugdzorg, trainers en coach.

Resultaten en conclusie

De serie radio-zendingen zijn goed beluisterd. Dit valt op te maken aan de hand van vele reactie tijdens de uitzending van luisteraars, ook via de chatsessies. Na de uitzendingen is ook positief feedback ontvangen door radio Sunrise, SaVo en door de gastsprekers. In de gemeenschappen is behoefte aan informatie en uitwisseling. Het wordt gewaardeerd dat er actief en open is gesproken over de rol van vaders.

Al met al kunnen wij concluderen dat met de radio-uitzendingen het doel is bereikt om het onderwerp nadrukkelijk aan te kaarten en bespreekbaar te maken bij de doelgroepen. De rol van de vader wordt vandaag de dag nog steeds onderschat of onvoldoende ingevuld. Vaak ook omdat vaders zich hier niet van bewust zijn of zelf geen voorbeeld hebben gehad in hun eigen jeugd.

Door interactief contact met het luisterpubliek is gelukt om een uitwisseling aan te gaan over het onderwerp vaderschap. Daarbij is voorlichting gegeven en kennis verschaft, concrete tips en handvatten gegeven en op maat vragen beantwoord  vragen van de luisteraar. Het publiek heeft dit positief gewaardeerd.

Quotes uit de uitzendingen:

-de gescheiden vrouw waarbij de oudste dochter geen behoefte had aan een bezoekafspraken met moeder. Moeder vond dit erg moeilijk. Advies Jens: soms ook loslaten en juist niet trekken, werkt averechts, laat initiatief van dochter komen…

-de kinderen die een vraag stelden via de chat: vader ging vreemd met een vriendin van het gezin, kinderen betrapten de vader op heterdaad en dit had een grote impact op hen. Volgens vader ‘viel het allemaal mee, dit gebeurt nou eenmaal in het leven’….kinderen nemen vader kwalijk dat hij zo luchtig ermee omgaat, kinderen kregen hulp bij de verwerking…..

-vader die complimenten gaf over het maken van dit soort programma’s. Hij benadrukte het feit dat de omgeving van een gescheiden ouder juist de ouder moet steunen om het contact tussen kind en vader goed te onderhouden. Vaak is het geval dat omgeving de andere partner altijd in “slecht daglicht” plaatst.

[Eventueel] Aanbeveling: belangrijk dat onderwerp vaderschap expliciet wordt besproken bij de doelgroep. Daarbij zaak dat het niet incidenteel of adhoc gebeurt. Nodig is structurele aandacht voor het onderwerp én herhaling, dit zorgt voor verdieping en duurzaam effect dat vanuit bewustwording vaders in hun eigen leven hier invulling aan gaan geven.

Bijlage lijst met de gastsprekers:

Henk Redmond

Abdel lah Mehraz

Aydin Aytun

Jens van Tricht

Waldie Neijhorst

Pooja Makhija

By | 2017-06-30T14:56:14+00:00 vrijdag, 7 oktober 2016|Etno Cultuur, Tri Diversity|