Mannen in de regio Amsterdam Zuidoost

Rapportage Mannenemancipatie project ´Man aan Zet´  

In Amsterdam is de laatste jaren meer aandacht geweest voor de emancipatie van mannen en vaders uit bi-culturele groepen. Een voorbeeld is bijv. stadsdeel Zuidoost waar relatief een hoog aantal één oudergezinnen (51%) leven. Dit heeft niet alleen een groot impact op de alleenstaande moeders met hun kinderen. Ook mannen ervaren in deze tijd dat hun maatschappelijke positie sterk verandert. De oude genderrolpatronen blijken in de praktijk steeds meer achterhaald te raken.  SaVo heeft om deze reden reeds eerder trajecten over dit thema uitgevoerd vanuit de gevoelde noodzaak om hier expliciet aandacht aan te schenken. Het gaat om het bespreekbaar maken en het creëren van een nieuw bewustzijn bij mannen over hun eigen positie en de verschillende rollen die zij innemen in hun persoonlijke leefomgeving.

Doel

Het doel van ´Man aan Zet´ is om taboes te doorbreken die onder mannen leven. Het is niet vanzelfsprekend dat mannen praten over zaken die hen bezig houden. Er is veel verdriet en frustratie waarmee zij geconfronteerd worden. Toch leven mannen over het algemeen geïsoleerd als het gaat om hun gevoelsleven en zoeken zij weinig echte steun bij elkaar. Er is daarom weinig (h)erkenning voor problemen waarmee mannen geconfronteerd worden. Middels de themabijeenkomsten wordt voorzien in de gelegenheid om elkaars leed en ervaringen te delen. De mannen leren in een veilige omgeving van elkaar hoe ieder met zijn eigen situatie omgaat.

Doelgroep 

Mannen van Surinaamse-Hindostaanse, Pakistaanse en Indiase afkomst. Het betreft mannen en vaders uit verschillende generaties.

 

“Een succesvolle man is hij die heeft leren bouwen met stenen die naar hem werden gegooid.” (David Brinkley)

Uitvoering 

Het project Man aan Zet omvatte vier verschillende themabijeenkomsten met mannen in de regio Amsterdam Zuidoost. De bijeenkomsten vonden plaats in de periode oktober 2014 tot februari 2015.

Iedere bijeenkomst duurde drie uur, inclusief een pauze met een hapje.

De gemiddelde groepsgrootte was twaalf deelnemers per bijeenkomst. Met de vier bijeenkomsten is een totaal van zo’n vijftig mannen bereikt. Het was een gemengde groep omdat ook een aantal vrouwen deelnamen. Hierdoor kon een boeiende uitwisseling plaatsvinden hoe de mannen naar zichzelf keken en over hoe vrouwen in het algemeen mannen ervaren.

Samenwerkingspartners

Mannenemancipatie project ‘Man aan Zet´ is mogelijk geworden door een subsidie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van gemeente Amsterdam.

Stichting SaVo werkte in het project samen met professionals van TriDiversity, Brahma Kumaris Spirituele Academie en de Stichting Jellinek. De professionals zijn ervaren (communicatie)trainers en voorlichters die veel met mannen hebben gewerkt.

Inhoudelijke samenvatting mannenbijeenkomsten

In essentie is gesproken over de verschillende posities en rollen die mannen hebben in de maatschappij en in hun persoonlijk leven. Man-zijn is veelzijdig, het kent vele vormen en aspecten.

Tijdens de bijeenkomsten lag het accent telkens op een ander deelonderwerp waar bijna alle mannen mee te maken hebben. Op deze manier is het thema man-zijn van verschillende kanten belicht en besproken.

De eerste bijeenkomst (5 okt. 2014) was de aftrap. Wij gingen in de introductie in op bewustwording van de verschillende rollen die de man heeft. De mannen wisselden met elkaar uit en deelden hun eigen ervaringen vanuit de verschillende posities als man; partner, echtgenoot, vader, zoon, oom en opa. Het is zelden dat mannen zich de vraag stellen wat het voor hen betekent om een man te zijn. Desgevraagd zijn de aanwezige mannen allen tevreden over het feit dat zij een man zijn. Zij benadrukken zelfkennis, weten wie je bent, ook als man. Tegelijkertijd brengt het man-zijn volgens de deelnemers een groot verantwoordelijkheid met zich mee. Ook maatschappelijk wordt dit van de man verwacht en dat legt een zekere last op de mannenschouders. Als een man namelijk hierin niet slaagt kan het gelabeld worden en voelen als ´mislukt´. Dit kunnen mannen zich erg aantrekken door dicht te slaan (depressie) of juist door te ageren (woede en agressie). Elke man gaat hier op zijn eigen manier mee om.  In de tweede bijeenkomst en derde bijeenkomst hebben wij hier nader over gepraat.

De tweede bijeenkomst (16 nov. 2014) had als thema omgaan met agressie. Een gastspreker van de Brahma Kumaris gaf een inleiding hierover. Mannen zijn niet alleen in merendeel van de gevallen de veroorzaker van geweld, zij zijn in de meeste gevallen tevens het slachtoffer van mannelijke agressie en woede. Er werd aandacht besteedt aan allerlei verschillende (uitings)vormen van boosheid, de oorzaak, effecten en alternatieve manieren om er mee om te gaan.  Er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen scheldpartijen, driftbuien en fysiek geweld enerzijds en de meer subtielere varianten van agressie en boosheid, zoals kleine irritaties, stille verwijten en dagelijkse ergernissen. De mannen staan stil hoe zij kunnen leren boosheid te herkennen en adequaat te hanteren in plaats van zichzelf te verliezen in destructieve emoties, met alle negatieve gevolgen van dien.

De derde bijeenkomst (18 jan. 2015) ging over alcohol en de invulling van man-zijn.

De veranderende rol van de man brengt spanningen en pijn met zich mee. De man voelt zich vaak onbegrepen door zijn omgeving. In zo`n situatie bestaat de verleiding om teleurstellingen te verzachten met alcohol. Een onderwerp waar mannen niet makkelijk over praten. Wij staan erbij stil in hoeverre alcohol en andere genotsmiddelen een oplossing zijn voor situaties waarin mannen kunnen geraken. De voorlichter van het Jellinek vertelt naast alcohol ook over de vele andere vormen van verslavingen. Wat doet verslaving met ons leven en ons lichaam? Aan bod kwamen de gevolgen bijv. ziekten als kanker en diabetes. Verder is gesproken over hoe je kunt omgaan met alcohol en waar je terecht kan bij problemen met verslaving. Tot slot werd de kennis van de aanwezigen getest door een kwis, waarbij de voorlichter adequate voorlichting gaf en vele vragen beantwoordde.

Na afloop ging het publiek huiswaarts met vele nieuwe feiten en kennis rondom verslaving.

Tijdens de vierde en laatste bijeenkomst (15 feb. 2015) is een resumé gehouden.

We blikten terug naar de vorige bijeenkomsten en namen een vooruitblik hoe de mannen de informatie en uitkomsten van deze bijeenkomsten konden toepassen in hun dagelijkse leven.

Het was een levendige uitwisseling waarbij de mannen constateerden dat het van belang is om te realiseren tot welke generatie man je behoort. De rol van opa, vader en zoon is verschillend en iedere rol vraag om een eigen keuze en verantwoordelijkheid. De generatie van jonge mannen van vandaag bijvoorbeeld staan voor heel andere vraagstukken dan toen grootvader een jongeman was. Ook maakt het uit dat de (groot)vaders in land van herkomst opgroeiden en dat jonge mannen veelal hierin zijn geboren en getogen. Verder heeft internet en social media een groot impact op het leven van mensen, dus zeker ook mannen. Eerdere generaties zijn hier niet mee opgegroeid.

Aan het eind staat wij stil bij welke keuzes je als man maakt om je (levens)doelen te bereiken. Iedere man heeft zijn eigen doel, maar allen zijn met elkaar eens dat communiceren en samenwerken de belangrijkste vaardigheden die de man van vandaag moet bezitten om zijn levensdroom te kunnen realiseren en zichzelf niet te verliezen onderweg.

Bevindingen

De gesprekken in de bijeenkomsten hebben voor de mannen een verrijking aan gedachten en inzichten opgeleverd over hun eigen positie en rol. Het blijkt zeer van belang dat mannen hierover onderling uitwisselen en hun ervaringen delen. Ook voor de toekomst blijft structurele aandacht noodzakelijk voor het onderwerp én de herhaling hiervan. Dit zorgt voor verdieping en een duurzaam effect zodat mannen in hun eigen leven bewuster invulling geven aan de verschillende rollen.

Kortom de ‘Man aan Zet’.

By | 2016-10-19T17:55:05+00:00 zaterdag, 1 oktober 2016|Etno Cultuur, Tri Diversity|